Όροι Χρήσης

Γενικά

Ο παρών Δικτυακός Τόπος (εφεξής “ΔΤ”) asaed.gr ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (εφεξής “ΑΣΑΕΔ”). Το ΑΣΑΕΔ προσφέρει προς χρήση τον ΔΤ του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης – χρήστης (εφεξής “ο χρήστης”) του ΔΤ καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη – χρήση των ιστοσελίδων – υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα ΔΤ συνιστά έμπρακτη αποδοχή όλων των παρακάτω όρων χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Δικτυακού Τόπου (ΔΤ) asaed.gr όπως (ενδεικτικά) σελίδες, κείμενα, πολυμέσα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, ήχος, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείου (εφεξής “περιεχόμενο”), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό (π.χ. Νόμος 2121/1993, Νόμος 4481/2017, κ.λ.π), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το ΑΣΑΕΔ διατηρεί το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης αναφορικά με το περιεχόμενο αλλά και των πάσης φύσεως αντιγράφων που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Άδεια Χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος ΔΤ asaed.gr διατίθενται στους χρήστες του αποκλειστικά για προσωπική μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη – κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Επιτρέπεται ο διαμοιρασμός και κοινοποίηση σε τρίτους (π.χ. σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης) του περιεχομένου του ΔΤ με τη χρήση αποκλειστικά υπερσυνδέσμων – παραπομπών, για σκοπούς προσωπικής μη εμπορικής χρήσης, εκπαίδευσης, πληροφόρησης ή ενημέρωσης με σαφή ένδειξη και αναφορά προς την πηγή αυτού, π.χ. “Πηγή: Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων – asaed.gr”.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, διανομή, δημοσίευση, διάθεση, διαμοιρασμός, κοινοποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, συναλλαγή ή πώληση, τμηματικά ή περιληπτικά – μερικώς ή ολικά, του περιεχομένου του ΔΤ για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιουδήποτε είδους συσκευή, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο (έντυπο, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, μέσω ενδιάμεσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με μεταφορά σε αποθηκευτικό μέσο κ.λ.π), χωρίς την προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του ΑΣΑΕΔ.

Αποποίηση Ευθύνης

Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στον ΔΤ του ΑΣΑΕΔ και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου πρόσβασης, κ.λ.π). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στον ΔΤ.

Το ΑΣΑΕΔ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ΔΤ, παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ΔΤ από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό, από διακοπές πρόσβασης, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή άλλους λόγους.

Το ΑΣΑΕΔ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ΔΤ, ωστόσο δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ΔΤ ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα του ΔΤ παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Το ΑΣΑΕΔ καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ΔΤ, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων λειτουργία των εξυπηρετητών του (servers), όπως και την έλλειψη «ιών» ή άλλων παρόμοιων επιζήμιων στοιχείων και συστατικών.

Υπερσύνδεσμοι σε Διευθύνσεις Τρίτων

Ο παρών ΔΤ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (υπερσυνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων τους είναι υπεύθυνοι κατά το νόμο και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου asaed.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το ΔΤ asaed.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Συλλογή Δεδομένων

Δια του παρόντος ΔΤ δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (web server). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση του asaed.gr και στις περιπτώσεις που οι χρήστες επικοινωνούν με αυτόν είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του ΔΤ, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή του και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά του.

Ο χρήστης του παρόντος ΔΤ δηλώνει ρητώς τη συγκατάθεσή του για την αποδοχή της χρήσης cookies κατά την πρώτη φορά χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης αυτών σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Προσωπικά Δεδομένα

Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το ΑΣΑΕΔ μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το ΑΣΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανόρθωση, όπως προβλέπεται από το νόμο και το δίκαιο, για παραβιάσεις των όρων χρήσης του παρόντος ΔΤ, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της απαγόρευσης της πρόσβασης στον ΔΤ από ορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Οποιαδήποτε φιλονικία, διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ΑΣΑΕΔ και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ΔΤ.

Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και ως εκ τούτου ο χρήστης οφείλει να διαβάζει αυτούς προσεκτικά πριν από κάθε χρήση – επίσκεψη στον ΔΤ.

Οι Όροι Χρήσης του παρόντος ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.